Hoe werkt een Tax Shelter?

alle vragen over de Tax Shelter

Hoe werkt een Tax Shelter?2020-04-17T10:27:16+00:00
Hoe werkt het?2020-03-08T19:13:21+00:00

Hoe werkt een Tax Shelter?

De Tax Shelter kadert in het Belgische stelsel zoals bepaald in Artikel 194ter en 194ter/1 van het wetboek van de inkomstenbelasting.

 

Tax Shelter is een fiscale stimulans van de Belgische overheid die in 2004 in het leven is geroepen. In mei 2014 werd de Tax Shelter-wetgeving hervormd en vereenvoudigd. Sinds 1 februari 2017 werd de wet uitgebreid naar de podiumkunsten.

 

De Belgische overheid moedigt met Tax Shelter de productie van audiovisuele en podiumwerken aan, waarbij de vennootschap die investeert onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, een gedeeltelijke vrijstelling krijgt van haar belastbare winst. Dat betekent dat wie in plaats van sommige belastingen te betalen, wil investeren in de filmindustrie en/of de podiumkunsten daardoor een zeer interessant potentieel belastingvoordeel kan krijgen. Het is dus mogelijk om rendement te genereren op een gedeelte van uw belastingen.

 

Een Tax Shelter-verrichting is een storting zonder terugbetaling op termijn, met de intentie een project in de filmindustrie of de podiumkunsten van een producent te financieren. In ruil voor die investering, verbindt de producent zich ertoe om na 18 maanden voor de jaarlijkse rente een vergoeding te betalen. Daarnaast dient de producent zijn verplichtingen na te leven zodat de investeerder recht heeft op het fiscaal attest binnen de vier jaar die volgen op zijn investering. Door dit attest heeft de investeerder recht op een vrijstelling van haar belastbare winst van 412% van de totale investering.

 

Dit houdt in dat het toegekende belastingvoordeel voor het jaar dat de Tax Shelter-verrichting plaats vond, tijdelijk is. Het belastingvoordeel wordt pas definitief wanneer binnen de vier jaar die volgen op de investering, het Tax Shelter-attest aan de onderneming door de FOD Financiën wordt toegekend. Met dien verstande dat het handelt over het Tax Shelter-attest dat gekoppeld is aan het film en/of podium project dat door de investeerder werd gekozen. Met dit attest wordt bevestigd dat het project inderdaad heeft voldaan aan de productionele uitgaven die in België diende voldaan en dit binnen de termijnen zoals die door de wet voorzien zijn.

 

LOOK@LEO Film Financing organiseert voor de investeerder de praktische en administratief transparante opvolging en ziet toe op een correct verloop gedurende de verschillende fases van het productieproces. Zo garanderen we de naleving van alle wettelijke voorwaarden en dus ook het behalen van het fiscaal attest, het fiscaal voordeel en de betaling van de premie aan de investeerder.

Voor wie is een Tax Shelter en wat zijn de voorwaarden?2020-03-08T19:14:40+00:00

Voor wie is een Tax Shelter en wat zijn de voorwaarden?

Een Tax Shelter investering staat open voor alle Belgische ondernemingen of Belgische filialen van een buitenlandse vennootschap die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, met uitzondering van productiehuizen, televisieomroepen en kredietinstellingen. Er is geen beperking op de omvang van de onderneming of het nu een éénmansbedrijf dan wel een in de BEL 20 opgenomen vennootschap is. De Tax Shelter richt zich in het bijzonder tot ondernemingen onderworpen aan het normale tarief van 25%.

Ondernemingen onderworpen aan het verlaagd tarief (20%) met een belastbare basis onder 100.000 € komen niet in aanmerking voor deze type investering.

De wet staat per boekjaar een belastingaftrek toe die beperkt is tot de helft van de aangroei van de belaste reserves van dat boekjaar, dus maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximumbedrag van € 1.000.000 per belastbare periode. Deze voorlopige belastingaftrek wordt beperkt tot 203% (i.p.v. 421%) van de verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest, omdat het definitieve belastingvoordeel verbonden is met het effectief door de FOD Financiën afgeleverde Tax Shelter-attest.

Bij LOOK@LEO Film Financing bedraagt de minimum intekening € 20.000. Een vennootschap mag per boekjaar maximaal € 237.529 investeren in Tax Shelter.De maximumbedragen van een Tax Shelter-investering in audiovisuele werken en in podiumkunsten zijn niet cumuleerbaar.

Een tax shelter-intekening kan perfect gecombineerd worden met voorafbetalingen van belastingen.

Wat is het rendement?2023-10-25T10:02:26+00:00

Wat is het rendement?

Het rendement van een Tax Shelter-investering is wettelijk bepaald en onafhankelijk van het succes van het werk.

Het rendement bestaat uit twee luiken :

 1. Het Fiscaal Rendement (voor aanslagjaar 2023) :

Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen voorzien bij wet, 421% van de Tax Shelter-investering in mindering brengen van haar belastbare basis met betrekking tot het aanslagjaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend. Dit geldt op basis van een normale aanslagvoet van 25%. In ruil voor de investering in het project, betekent dit een onmiddellijke maar voorlopige belastingvermindering van 105,250 % van het bedrag van de investering, ofwel de investering x 421% x 25 %. Dat belastingvoordeel geeft dus een onmiddellijk winst van 5,25 % in vergelijking met een niet-geoptimaliseerde situatie.

 1. Het Financiële Rendement :

Hierbij geniet de investeerder naast het belastingvoordeel mogelijks ook van een bijkomend financiële premie met een rendement (netto) van 9,321 % voor de prefinanciering van het project waarin hij investeert. Het bedrag van het bijkomend rendement is afhankelijk van de geldende EURIBOR op het moment van de storting en wordt berekend over een periode van maximaal 18 maanden. Dit netto rendement is geldig tot 31 december 2023.

Wat zijn de risico’s?2023-10-25T10:08:31+00:00

Wat zijn de risico’s?

Aan een Tax Shelter investering zijn bepaalde risico’s verbonden, die het geheel of gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel en/of het financieel rendement tot gevolg kunnen hebben.

 

LOOK@LEO Film Financing beschikt over een informatienota neergelegd bij de FSMA die  beschikbaar is in beide voorgaande links of per mail via info@lookatleofilmfinancing.be en waarin de risico’s eigen aan een tax shelter-operatie in detail terug te vinden zijn (pagina 5-15).

 

Er wordt de investeerders ten zeerst aangeraden om eerst kennis te nemen van deze informatienota vóór de ondertekening van de raamovereenkomst. We raden investeerders hoe dan ook aan om voor elke investeringsbeslissing met hun gebruikelijke fiscaal consulent hun specifieke situatie nader te onderzoeken.

 

Naast risico’s specifiek voor een tax shelter-investering, blijven ook risico’s die eigen zijn aan elke belegging/investering van toepassing, zoals, bijvoorbeeld, er bij alle ondernemingen een risico op faillissement bestaat.

 

Risico’s specifiek voor een Tax Shelter-investering :

 • Er dient voldoende belastbare gereserveerde winst beschikbaar te zijn in verhouding tot de beoogde investering. Zoniet wordt het voordeel van vrijstelling van de winst overgedragen naar volgende aanslagjaren met een beperking tot het vierde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst.
 • De investering moet conform aan de wet geboekt te worden. Zoniet kan de investeerder het recht op zijn fiscaal rendement verliezen.
 • Er dient voldoende operationele en financiële capaciteit van de producent van het audiovisuele werk of het podiumkunsten werk beschikbaar te zijn om te voldoen aan zijn verplichtingen in ruil voor de aangegane investering.
 • De producent maakt niet de nodige kwalificerende uitgaven binnen de 18 maanden na intekening van een investeerder. Hierdoor wordt de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest proportioneel verminderd, en dus ook het bedrag van de vrij te stellen winst.
Hoe beperken wij het risico?2020-03-11T22:04:46+00:00

Hoe beperken wij het risico?

Onze aanpak bevat een reeks maatregelen die risico’s minimaliseren.

 • Due diligence voorafgaand aan de selectie van de werken.
 • Zeer nauwgezette, administratief transparante, opvolging gedurende alle fases van het productieproces zodat er steeds een duidelijk overzicht van de uitgaven is om de uiteindelijke goede ontvangst van het Tax Shelter-attest te garanderen.
 • LOOK@LEO Film Financing garandeert dat u binnen de wettelijke termijn het fiscale attest ontvangt of dat u wordt vergoed voor alle gevolgen van een ontoereikend of ontbrekend attest door middel van een uitgebreide Tax Shelter verzekering, eventuele nalatigheidsintresten en brutering van de uit te keren vergoeding inbegrepen.
 • Het fiscaal voordeel wordt gratis en automatisch ingedekt. In de raamovereenkomst verbinden zowel de productie als LOOK@LEO Film Financing zich ertoe de investeerder te vrijwaren voor het verlies van het fiscaal voordeel wanneer dit het gevolg is van een hen toerekenbare fout.
 • De producenten met wie wordt samengewerkt, dienen verplicht een productieverzekering af te sluiten.
 • De verwerving van het financieel rendement kan  optioneel ingedekt worden door middel van een bankgarantie. De kostprijs hiervan is volledig ten laste van de investeerder. Deze kost komt in mindering van het financieel rendement.
 • LOOK@LEO Film Financing int de fondsen op aparte rekeningen per producent.
Go to Top