Hoe werkt een Tax Shelter?

De Tax Shelter kadert in het Belgische stelsel zoals bepaald in Artikel 194ter en 194ter/1 van het wetboek van de inkomstenbelasting.

 

Tax Shelter is een fiscale stimulans van de Belgische overheid die in 2004 in het leven is geroepen. In mei 2014 werd de Tax Shelter-wetgeving hervormd en vereenvoudigd. Sinds 1 februari 2017 werd de wet uitgebreid naar de podiumkunsten.

 

De Belgische overheid moedigt met Tax Shelter de productie van audiovisuele en podiumwerken aan, waarbij de vennootschap die investeert onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, een gedeeltelijke vrijstelling krijgt van haar belastbare winst. Dat betekent dat wie in plaats van sommige belastingen te betalen, wil investeren in de filmindustrie en/of de podiumkunsten daardoor een zeer interessant potentieel belastingvoordeel kan krijgen. Het is dus mogelijk om rendement te genereren op een gedeelte van uw belastingen.

 

Een Tax Shelter-verrichting is een storting zonder terugbetaling op termijn, met de intentie een project in de filmindustrie of de podiumkunsten van een producent te financieren. In ruil voor die investering, verbindt de producent zich ertoe om na 18 maanden voor de jaarlijkse rente een vergoeding te betalen. Daarnaast dient de producent zijn verplichtingen na te leven zodat de investeerder recht heeft op het fiscaal attest binnen de vier jaar die volgen op zijn investering. Door dit attest heeft de investeerder recht op een vrijstelling van haar belastbare winst van 412% van de totale investering.

 

Dit houdt in dat het toegekende belastingvoordeel voor het jaar dat de Tax Shelter-verrichting plaats vond, tijdelijk is. Het belastingvoordeel wordt pas definitief wanneer binnen de vier jaar die volgen op de investering, het Tax Shelter-attest aan de onderneming door de FOD Financiën wordt toegekend. Met dien verstande dat het handelt over het Tax Shelter-attest dat gekoppeld is aan het film en/of podium project dat door de investeerder werd gekozen. Met dit attest wordt bevestigd dat het project inderdaad heeft voldaan aan de productionele uitgaven die in België diende voldaan en dit binnen de termijnen zoals die door de wet voorzien zijn.

 

LOOK@LEO Film Financing organiseert voor de investeerder de praktische en administratief transparante opvolging en ziet toe op een correct verloop gedurende de verschillende fases van het productieproces. Zo garanderen we de naleving van alle wettelijke voorwaarden en dus ook het behalen van het fiscaal attest, het fiscaal voordeel en de betaling van de premie aan de investeerder.